คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายฯ สมัยที่ 23

นายกสมาคมฯ - นายโชติจุฑา อาจสอน (ศิษย์เก่าฯ รุ่น 51)

อุปนายกที่ 1 - นายสาทิพย์ เสรีนนท์ชัย (ศิษย์เก่าฯ รุ่น 51)

อุปนายกที่ 2 - นายเดชสิทธิ์ มุครสกุล (ศิษย์เก่าฯ รุ่น 44)

กรรมการ - นายเศกสรรค์ ลีลาทิพย์กุล (ศิษย์เก่าฯ รุ่น 51)

กรรมการ - นายเสถียร สินธทียากร (ศิษย์เก่าฯ รุ่น 51)

กรรมการ - นายชยุต โตธนาภรณ์ (รุ่น 51)

กรรมการและปฏิคม - นายธนภัทร วีระเกียรติ (ศิษย์เก่าฯ รุ่น ..)

กรรมการและบรรณรักษ์ - นายฐานวัฒน์ อัครสุภาเศรษฐ์

นายทะเบียน - นายสุรชัย สบายเมือง (ศิษย์เก่า รุ่น 39)

กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน - นายชยพล ถิรภูสิทธิ์ (ศิษย์เก่าฯ รุ่น 59)

กรรมการและบันเทิง - นายสุภวัตร์ ธานีรัตน์( ศิษย์เก่า รุ่น69)

กรรมการและสโมสร - นายนิทัศน์ เรืองวิทยาโชติ (ศิษย์เก่าฯ รุ่น ..)

กรรมการและประชาสัมพันธ์ - นายวิพัฑฒพงศ์ จันทรกระวี (ศิษย์เก่าฯ รุ่น ..)

กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ - นายชัยยุทธ จุฑาธวัช (ศิษย์เก่าฯ รุ่น 54)

กรรมการและหารายได้ - นายปิยวัฒน์ สมบัตินุชบัว (ศิษย์เก่าฯ รุ่น 53)

กรรมการและวิชาการ - นายปรีชา ปรัชญารุ่งโรจน์ (ศิษย์เก่าฯ รุ่น ..)

กรรมการและผู้ช่วยวิชาการ - นายเฉลิมชัย เจริญผล (ศิษย์เก่าฯ รุ่น 65)

กรรมการและเหรัญญิก - นายสมชาติ​ เลิศ​ชัย​ภักดี​ (ศิษย์เก่าฯ รุ่น 51)

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก - นายอนันต์ พงษ์เส็ง (ศิษย์เก่าฯ รุ่น 36)

กรรมการและเลขานุการ - นายสุรินทร์ ตั้งพิพัฒน์สถาพร (ศิษย์เก่าฯ รุ่น 51)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ - นายปรณต ฤกษ์อร่าม (ศิษย์เก่า รุ่น 55)