นายกสมาคมฯ – นายโชติจุฑา อาจสอน (อุเทนถวาย รุ่น 51)


อุปนายกที่ 1- นายสาทิพย์ เสรีนนท์ชัย (อุเทนถวาย รุ่น 51)

อุปนายกที่ 2 – นายเดชสิทธิ์ มุครสกุล


กรรมการ – นายเศกสรรค์ ลีลาทิพย์กุล (อุเทนถวาย รุ่น 51)


กรรมการ – นายเสถียร สินธทียากร (อุเทนถวาย รุ่น 51)


กรรมการ – นายชยุต โตธนาภรณ์ (อุเทนถวาย รุ่น 51)

กรรมการและปฎิคม – นายธนภัทร วีระเกียรติ

กรรมการและบรรณารักษ์ – นายฐานวัฒน์ อัครสุภาเศรษฐ์


กรรมการและนายทะเบียน – นายสุรชัย สบายเมือง (อุเทนถวาย รุ่น 39)


กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน – นายชยพล ถิรภูสิทธฺ์ (อุเทนถวาย รุ่น 59)


กรรมการและบันเทิง – นายสุภวัตร์ ธานีรัตน์ (อุเทนถวาย รุ่น 69)

กรรมการและสโมสร – นายนิทัศน์ เรืองวิทยาโชติ

กรรมการและประชาสัมพันธ์ – นายวิพัฑฒพงศ์ จันทรกระวี


กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ – นายชัยยุทธ จุฑาธวัช (อุเทนถวาย รุ่น 54)


กรรมการและหารายได้ – นายปิยวัฒน์ สมบัตินุชบัว (อุเทนถวาย รุ่น 53)

กรรมการและวิชาการ – นายปรีชา ปรัชญารุ่งโรจน์


กรรมการและผู้ช่วยวิชาการ – นายเฉลิมชัย เจริญผล (อุเทนถวาย รุ่น 65)


กรรมการและเหรัญญิก – นายสมชาติ เลิศชัยภักดี (อุเทนถวาย รุ่น 51)


กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก – นายอนันต์ พงษ์เส็ง (อุเทนถวาย รุ่น 36)


กรรมการและเลขานุการ – นายสุรินทร์ ตั้งพิพัฒน์สถาพร (อุเทนถวาย รุ่น 51)


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ – นายปรณต ฤกษ์อร่าม (อุเทนถวาย รุ่น 55)

CONTACT US

ผู้ดูแลเว็บไซต์ ไม่ได้ออนไลน์ ณ ขณะนี้ สมาชิกสมาคมฯ สามารถส่ง email ฉบับนี้ และทางเราจะติดต่อท่านกลับ โดยเร็วที่สุด

Sending

©[2490-2562] สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย   Uthenthawai Alumni Associate.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account