สาส์นจากนายกสมาคมฯ

 

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายและพี่น้องชาวสีน้ำเงินที่เคารพรักทุกท่าน ผมขอขอบพระคุณ ที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านที่กรุณาเลือกเข้ามาบริหารสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายเป็นเวลา 2 ปี ผมและคณะกรรมการขอตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติหน้าที่ ประสานเชื่อมการติดต่อระหว่าง ศิษย์เก่าด้วยกัน กับทั้งจะดำเนินการเพื่อให้เกิดความศรัทธาต่อสมาคม รักษาผลประโยชน์ของ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันรวมทั้งวิทยาเขตอุเทนถวาย และมีภารกิจที่สำคัญ คือการเข้าไปร่วม ช่วย สนับสนุนแก้ไขปัญหาของวิทยาเขตที่มีมายาวนาน อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนั้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จได้

จึงขอเชิญชวนสมาชิกและพี่น้องศิษย์เก่าชาวสีน้ำเงินทุกรุ่นที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เข้ามาช่วยสนับสนุน ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และทำงานร่วมกับสมาคมฯ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความสามัคคี ความรัก ความศรัทธา รักใคร่กลมเกลียว ช่วยเหลือกัน ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน และวิทยาเขตอุเทนถวาย  เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้านของอุเทนถวาย ให้ยิ่งใหญ่อย่างที่เราภาคภูมิใจสมกับเป็นโรงเรียนช่างก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทย ดังคำกล่าวของท่านอาจารย์ สว่าง สุขัคคานนท์ ที่กล่าวไว้ว่า

                             ถ้าเรารักสมัครจิต        ก็ต้องคิดสมัครมือ

                             ถิ่นสีน้ำเงินคือ            ที่รวมรักสมัครคง

 

                     นายโชติจุฑา  อาจสอน

                              นายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย สมัยที่ 23

                       ศิษย์เก่าอุเทนถวาย รุ่น 51