อุเทนถวาย โรงเรียนช่างก่อสร้าง แห่งแรกของประเทศไทย

“ถ้าเรารักสมัครจิต ก็ต้องคิดสมัครมือ ถิ่นสีน้ำเงินคือ ที่รวมรักสมัครคง”

“สีขาว คือธรรมประจำจิต สีน้ำเงิน คือโลหิตลูกวิษณุเอย”

©[2490-2565] สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย   Uthenthawai Alumni Associate.

[kleo_social_icons]